termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
           
 

Kotlovi na čvrsta goriva "Termomont"

   
         
 

Trajnožareći kotao TŽK

     
           
  Trajnožareći kotao sa kosim ložištem na čvrsto gorivo sa mogućnošću korišćenja gorionika. Ložište je podeljeno u dva dela. Između spremišta za gorivo i ogrevnih površina kotla nalaze se šamotne cigle. Za rad gorionika potrebno je posebno poručiti komandnu tablu koja kontroliše rad gorionika. Kotao je izrađen od kotlovskog čelika, a češalj za propad pepela unutar ložišta od čeličnog liva.  
       
   
           
   

 
 

Toplovodni kotao TKK

       
           
  Kotao sa kosim ložištem na čvrsto gorivo namenjen je sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva, briketa i biomase. Ložište je od čelika dvopromajno sa rostom od vodohlađenih cevi. Svaki kotao TKK ima češalj i pokretnu pepeljaru. Mogućnost ugradnje gorionika na tečno ili gasovito gorivo na donjim vratima kotla.  
       
   
           
   

 
 

Toplovodni kotao TKK3

       
           
  Kotao sa kosim ložištem na čvrsto gorivo namenjen je sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva, briketa i biomase. Ložište je od čelika tropromajno uz mogućnost prelaska na dve promaje. Regulacja rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se posebno poručuje. Na kotao se ugrađuje češalj za pročešljavanje ložišta i termometar. Mogućnost ugradnje gorionika na pelet, tečno ili gasovito gorivo na donjim vratima kotla.  
       
   
           
 

Toplovodni hibridni kotao TKH

       
           
  Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg. Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao. Vrata kotla su izolovana specijalnim najsavremenijim izolacionim materijalom čija osnova je VERMIKULIT, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom. Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa plamenim cevima. Po konstrukciji kotao predstavlja kompromisno rešenje između TKK3 max I CTK. Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124. Kotao je ispitan na pritisak od 6 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 4 bar-a.  
       
       
  Karakteristike kotlova TKK3 i TKH:        
           
   

 
 

Cevni tolovodni kotao sa prirodnom promajom - CTK

     
           
 

- Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva, briketa i biomase;

- Veliko ložište omogućava smeštaj velike količine goriva;

- Specifična konstrukcija ložišta u odnosu na ostale kotlove na čvrsto gorivo, omogućava trostruki prolaz dimnih gasova (tri "promaje") kroz glavno

- Ložište kotla I kroz plamene cevi kao što je prikazano na preseku I na taj načine se ostvaruje veoma visok stepen iskorišćenja!

- Sagorevanje čvrstog goriva je na vodohlađenim cevima;

- Prolaz dimnih gasova kroz dva snopa ekranskih cevi daje maksimalan stepen iskorišćenja koji je moguće postići čvrstim gorivom;

- Šamotom izolovana vrata kotlova, a ceo kotao mineralnom vunom; Lako čišćenje I održavanje kotla (mogućnost prilaska svim prestrujnim površinama) uz pomoć pratećeg pribora;

- Po želji kupca na donjoj bočnoj strani ložišta postavlja se otvor za bočnu montažu gorionika. U toj varijanti zadnji deo ložišta je ozidan šamotnim blokovima;

- Ispitivanje kotla izvršeno je na pritisku do 6 bar-a;

Garancija kotla je pet godina uz montažu prema priloženom uputstvu.

 
           
   
           
   

 
 

Dvoprolazno toplovodni tropromajnni kotao - DTTK

     
           
 

- Savremena i jedinstvena konstrukcija.

- Mogućnost korišćenja lož ulja, gasa (ili električne energije)

- Tri promaje u dva prolaza uz visok stepen iskorišćenja (? =97%)

- Краće zadržavanje dimnih gasova u komori za sagorevanje, što za posledicu ima manju emisiju azotnih oksida.

- U okviru plamenih cevi nalaze se turbulatori koji pospešuju vrtloženje I turbulentno strujanje dimnih gasova, a samim tim I veće odavanje toplote.

- Turbulatore po potrebi ukloniti radi balansiranja otpora ložišta.

- Ovalna konstrukcija kazana omogućuje visoke radne pritiske (do 5 bara) I radne temperature (do 110°C).

- Odgovarajuća automatika za kontrolu rada kotla I gorionika.

- Mogućnost kompletne izrade kotla od prohroma tako da kotao postaje uljno-gasni bojler za pripremu sanitarne vode .

- Visoko efikasna izolacija obezbeđuje manje gubitke toplote.

- Lak pristup I jednostavno čišćenje dimnih kanala.

- Garancija na kotao je pet godina, a an automatiku godinu dana.

- Po upitu se izrađuju kotlovi snage do 5000 KW.

 

1. Komora za sagorevanje
2. Plamene cevi sa turbulatorima
3. Toplotno izolovano dance
4. Dimnjača
5. Revizioni otvor za čišćenje
6. Odvod tople vode iz kotla
7. Dovod iz instalacije
9. Odzraka
10. Otvor za gorionik
11. Vizir
12. Izolacija
13. Oplata
14.Vrata kotla
15. Komandna tabla
16. Zatvarač danca
17. Vodeni deo kotla
18. Postolje kotla
19. Električni grejači

 

      * Kod modela 100- 5000 KW odvod tople vode iz kotla je sa gornje strane pored odzrake  
   
           
   

 
 

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo - TKU3

     
           
 

- Kotao kao energent koristi mrki ugalj, drvo (pelet, briketi) ili biomasu;

- Kotao ispunjava sve uslove evropske norme EN 303:5 o čemu svedoči sertifikat Poljskog tehničkog Instituta UDT - CERT (broj: CW/111/206);

- Prema zahtevu norme vodeni zid ložišta kotla je izrađen od lima debljine
5 mm;

- U kotao se serijski ugrađuje sigurnosni cirkulacioni termostat koji sprečava pothlađivanje i kondenzaciju kotla (kao što je prikazano na slici);

- Preporučuje se "kompaktna" isporuka kotla (oplata upakovana sa strane prema slici); Moguća je i isporuka već montiranog kotla - pri čemu odgovornost za eventualna oštećenja pri transportu snosi kupac.

- Dvostruka gornja vrata kotla čime se povećava faktor sigurnosti pri loženju;

- Sastavni deo kotla čine pokretna pepeljara i pribor za čišćenje, kao i termometar;

- Poseban otvor na gornjim vratima kotla omogućava sekundarni dotok vazduha koji omogućava loženje odozgo i samim tim bolje sagorevanje;

- Ispitivanje kotla je izvršeno na pritisku od 6 bar-a;

- Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje (nije sastavni deo kotla).

 
           
    1. Ložište
2. Rostovi
3. Kazan
4. Odvod dimnih gasova sa zaklopom
5. Odvod tople vode iz kotla
6. Dovod iz instalacije
7. Vrata za loženje
8. Vrata za loženje i čišćenje pepela
9. Otvor za gorionik
10. Postolje
11. Izolacija
12. Punjenje, pražnjenje
13.Mesto regulatora promaje
14. Klapna za dovod vazduha
15. Otvor za čišćenje
16. Klapna promaje
17. Oplata
18. Sig. cirkulacioni termostat
19. Sigurnosni vod
20. Konektor za pumpu
 
           
   

 
 

Tropromajni kotao za sagorevanje drvenog peleta - TKU3 pelet

   
           
 

- Kotao kao energent prvenstveno koristi drvo u obliku peleta

- Kotao je u potpunosti prilagođen za sagorevanje peleta i u potpunosti

- ispunjava upute Evropske Unije definisane u normi EN 303-5 te ISO standard u kontroli kvaliteta

- Prema zahtevu norme kotao je izrađen od čeličnog lima debljine 5mm delova manje izloženih termičkim dilatacijama koji su debljine 4mm

- Po svojoj unutrašnjoj konstrukciji TKU3 PELLET ima tri horizontalne promaje.

- Zadatak promaje (pregrada) je da uspori dimne gasove ka dimnjaku kako bi se više toplote prenelo sistemu grejanja.

- Sagorevanje peleta je potpuno automatizovano uz pomoć integrisanog gorionika "TERMEC" montiranog sa prednje strane kotla. Gorionik na pelet poseduje dva prenosna mehanizma ("pruža") - od spremnika ka gorioniku I od gorionika ka kotlu, čime se garantuje maksimalna bezbednost pri radu.

- Kotao je integrisan sa spremnikom kapaciteta za 200kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.

- Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja, termometar, pokretna pepeljara te pribor za čišćenje. Gornja vrata kotla poseduju vizir od vatrostalnog stakla sa otvorom za sekundarni vazduh. Ukoliko kupac želi da se vrati na loženje čvrstog goriva, gorionik se jednostavno uklanja sa donjih vrata kotla.

- Garancija na gorionik iznosi 2 godina, dok je garancija na kotao 5 godina uz
uslov montaže prema priloženom uputstvu.

kotalovi na pelet  
           
 

TERMEC

       
           
 

- Gorionik TERMEC predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu za kvalitetno potpuno sagorevanje drvenog peleta.

- Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar peleta.

- Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno

- Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika pomoću koga se pelet mehanički doprema u plamenu cev te potom izduvavanjem od strane aksijalnog ventilatora u kotlu formira plamen. Dodatni interni pužni transporter je utoliko važan što sa sigurnošću sprečava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i spremniku.

- Osnovna verzija pokriva opseg snage 10-50 KW i može se koristiti sa svim tropromajnim kotlovima čija snaga ne prelazi 50 KW. Za veće snage tu su verzije TERMEC 100, 150 zaključno sa 300 KW.

gorionik termec  
           
   

 
 

Kotao na drvo sa efektom pirolize - IGNIS

     
           
 

Kotao za loženje drvnim trupcima sa efektom pirolize 20-40 KW

Karakteristike:

- Optimizovano sagorevanje uz efekat gasifikacije - pirolize zahvaljujući vatrootpornom katalizatoru;

- Prirodno sagorevanje bez ventilatora;

- Tok sagorevanja: Specifičan izgled gornjeg dela ložišta stvara "vrtložni" efekat dimnih gasova;

- Usled ubrzanja organskih čestica drveta - dolazi do njihove "gasifikacije" u niže ugljovodonike (propan, butan..);

- Dodatni prolaz kroz tunel i turbulatore doprinosi da je sagorevanje skoro kompletno

- Ignis je ekonomična varijanta pirolize: Ekološki vid sagorevanja uz manja ulaganja (nije potreban akumulator toplote niti proizvod tipa laddomat;

- Neophodna zaštita od pothlađivanja što se rešava by-pass vezom sa kotlovskom pumpom i kotlovskim termostatom;

- Temperatura izlaznih dimnih gasova (pri normalnoj snazi) 220°C

- Električni priključak 230V/50Hz osigurač 16A

- IP Zaštita 30

- Radni opseg temperature 60°-90°

- Dopušteno gorivo - Drvo, sa 15% vlažnosti, radi boljeg iskorišćenja

- Max. radni pritisak 2.5 bar

- Dužina cepanice od 35 do 70cm

 
           
   
           
   
           
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana