termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
         
 

Toplotne pumpe "Vaillant"

   
       
 

Toplotna pumpa zemlja/voda geoTHERM VWS

   
        Komandna tabla
 

- rashladni fluid R 407 C

- tehnologija visokog energetskog učinka

- visoki "COP" koeficijent

- vrlo tihi rad

- električni grejač za dogrevanje (krug grejanja)

- mogućnost kombinovanja sa vrnetDIALOG-om

- fleksibilne priključne cevi

- integrisana automatika sa spoljnim senzorom

- Toplotna pumpa vazduh/voda geoTHERM VWL

- maksimalna temperatura polaznog voda 62° C

- kompaktni kolektori (pribor) za pumpe od 8 i 10 kW

- pripremljen priključak za spajanje sa eksternim rezervoarom za vodu

- poseban program rezervoara za kombinaciju sa toplotnom pumpom

 
 
         
       

 
 

Toplotna pumpa vazduh/voda geoTHERM VWL

   
         
 

- 7 ili 10 kW

- stepen iskorištenja zavisi od temperature spoljnjeg vazduha

- neophodna kombinacija sa uređajem za dogrevanje ili

- električnim grejačem

- vrlo tihi rad

- moguć rad do temrerature spoljnjeg vazduha -20° C

- jednostavno rukovanje po principu "okreni&klikni"

- veliki grafički displej

- usis spoljnjeg vazduha putem originalnih cevi

- maksimalna temperatura polaznog voda 50° C

- obavezan odvod kondenzata (2 l/h)

 
         
       

 
 

Princip rada toplotne pumpe

   
         
 

Princip rada toplotne pumpe je da se akumulisana sunčeva energija u zemlji, podzemnim vodama i vazduhom uz pomoć električne energije pretvara u toplotnu energiju za sistem grejanja. Ovakvom upotrebom akumulisane energije iz okoline ne doprinosimo samo u velikoj meri očuvanju životne sredine, već ostvarujemo i maksimalnu uštedu. Osim toga dobija, se neiscrpan izvor energije koji nam besplatno stoji na raspolaganju i koji pokriva 75% ukupne potrebne energije potrebne za rad toplotne pumpe. Ostalih 25% energije potrebne za rad kompresora pokriva se električnom energijom, bez emisije štetnih gasova.

Vaillantove toplotne pumpe geoTHERM su svakako idealno rešenje za grejanje. Kombinacijom toplotne pumpe sa posebno prilagođenim rezervoarima za pripremu potrošne tople vode, besplatnu energiju sunca možemo iskoristiti i za pripremu sanitarne vode u objektu. Sve glasnije ekološki trend takođe diktira sve češću upotrebu toplotnih pumpi pri modernizaciji objekata ili novogradnji.

 
         
 

Proces rada toplotne pumpe može se podeliti u četiri osnovna koraka:

- U isparivaču se radnom mediju (gas R 407 C) dovodi neprimetna toplota zemlje,
vode ili vazduha, gas se zagreva na 3 do 7°C i isparava,

- Radnom mediju se zatim u kompresoru povećavaju pritisak i temperatura (na
65°C). Za ovaj proces je potrebno 25% dodatne električne energije,

- Toplotna energija dobijena komprimovanjem radnog medija se direktno
prosleđuje polaznom vodu sistema grejanja, pri čemu se radni medij podhlađuje
i kondenzuje.

- U ekspanzionom ventilu radni medij se znatno podhlađuje tako da je ponovo u
stanju da primi toplotu iz okoline.

 
         
 
  Mogući izvori toplote su zemlja, podzemne vode ili okolni vazduh. U prvom slučaju moguće je izabrati između postavljanja uspravne dubinske sonde ili horizontalnih kolektora. U zavisnosti od vrste tla, klimatskih uslova, lokacije bira se najprikladniji izvor toplote, kako bi kompresor toplotne pumpe bio što manje u pogonu i kako bi ostvarili što je moguće veću efikasnost.  
         
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana