termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Kotlovi na čvrsta goriva "Radijator"

 
     
Trajnožareći kotao serije K    
     
serija_k Kotlovi ove serije izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu. 

Analizom poprečnog preseka kotla vidi se da su kod ovih kotlova izmenjivačke površine postavljene vertikalno i da su svojim dimenzijama i rasporedom obezbeđuju veoma dugačak put vrelim dimnim gasovima kroz kotao. Merenjima je ustanovljena i znatno manja brzina gasova na izlazu iz kotla kao i niža temperatura na ulazu u dimnjak u odnosu na druge konstrukcije u našem proizvodnom programu, pa se zaključuje da ova konstrukcija ima i najveći stepen iskorišćenja. Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući, tj. moguće ih je napuniti ogrevom do samih vrata za loženje bez bojazni da će se vatra ugasiti. Poseduje veliki spremnik za ogrev, tako daje moguće celodnevno korišćenje kotlova sa jednim do dva punjenja. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima. 

U kotlovima je ugrađen i bakarni izmenjivač toplote za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem. 

Ova konstrukcija, kada je gorivo drvo, dostiže izuzetno visoke stepene iskorišćenja (i preko 80%), odlični su rezultati i u slučaju mešanja drveta i uglja, a loženje samo ugljem kad god je moguće treba izbegavati jer je stepen iskorišćenja manji nego kod "C" serije. 
 

Prospekt

Tehničko uputstvo    
     
serija k sema
     
serija k tabela

 
Kotlovi serije FK    
     
serija fk Ova serija predstavlja novo poglavlje u proizvodnji na čvrsto gorivo „Radijator inženjeringa". Ovo je prva serija napravljena u više snaga i komercijalizovana na tržištu, a da pri tom osnovni činilac sagorevanja nije prirodna promaja od dimnjaka već tzv. prinudna promaja izazvana centrifugalnim ventilatorom. 

Samo spoljnim izgledom ova serija liči na trajnožarajuće kotlove koji su već odavno u našem proizvodnom programu. Medjutim, postoji suštinska razlika izmedju ove dve konstrukcije, jer su kod serije FK izmenjivačke površine tako rasporedjene da ovaj kotao ima ložište sa tzv. gornjim sagorevanjem. Ovakvo ložište je primereno sagorevanju svih vrsta ugljeva, granulisanog uglja, peleta i svih vrsta biomase. Ventilator je smešten sa zadnje strane, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Takođe na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima. 
Glavne karakteristike serije FK: 

Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem koje obezbedjuje ventilator, naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase. Takođe zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada. Jedno punjenje gorivom dovoljno je za celodnevno gejanje, u povoljnijim uslovima i više od toga. 
 
Prospekt Tehničko uputstvo serija fk tabela  
Tehničko uputstvo za Mikroprocesni regulator temperature RT-01B  
   
 
     
serija fk sema

 
Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2  
     
tkan1 i tkan2 Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 razvijeni su sa ciljem da „Radijator Inžinjering" ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu. 

Koristeći uopšteni pojam „Biomsa" naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća (višnja i trešnja) kao i opiljcima iz drvoprerade. Prilikom korišćenja navedenih goriva podrazumeva se automatska kontrola glavnih parametara rada. 

Za sve druge oblike sagorevanja biomase konsultovati se sa proizvođačem kotlova. 

S' druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je kotlove serije TKAN 1 i TKAN 2 moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom, ugljem...) i tada je loženje ručno. Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora, tako da su kotlovi serije TKAN 1 i TKAN 2 u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu slobodne promaje. Stepen korisnosti na pelet je preko 90%. 

Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 120°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 150°C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 poseduju bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 4mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 se proizvode se u dve varijante snage. TKAN 1 pokriva opseg snaga od 20 do 35 kW a TKAN 2 je u opsegu 40 do 60 kW. 
 
tkan1 i tkan2  
sigurnosni dozer
Prospekt Tehničko uputstvo za TKAN tkan1 i tkan2 tabela  
Tehničko uputstvo za Automatiku TKAN - ATEH  
Tehničko uputstvo za Automatiku TKAN - TiEmme  
   
     
tkan1 i tkan2 sema
     
presek tkan kotla

 
Toplovodni kotao serije C    
     
serija c U skladu sa zahtevima tržišta i iskustvima sa serijama K i R razvijena je nova konstrukcija serije C. Kotlovi serije C izrađeni su od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm i proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW. Ova konstrukcija ima tzv. gornje sagorevanje, pa najviše stepene iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu. 

Osnova ložišta su masivni rostovi od sivog liva koji ostaju nedeformisani i pri najvišim temperaturama koje mogu da se ostvare u ložištu. Uloga rostova u procesu sagorevanja je veoma bitna jer se sivi liv dodatno zagreje i drži temperature ložišta bez obzira na režim rada. Na ovaj način umanjuje se efekat kondezacije i vrši se potpunije sagorevanje tako daje pojava katrana i čadji u kotlu maksimalno smanjena. 

Vrata za potpalu i loženje urađena su u širini ložišta tako da je proces čišćenja kotla znatno olakšan. Serija C poseduje i pepeljaru koja svojim gabaritima maksimalno pokriva prostor za pepeo, ali i ne smeta potrebnoj promaji vazduha ispod rostova. Kada se otvore gornja vrata u unutrašnjosti kotla se jasno vidi pregradni lim koji je donjim krajem oslonjen na izmenjivačku kutiju, a gornjim na čeonu prednju stranu. Ovaj lim se ručno skida i vadi se iz kotla samo u slučaju čišćenja. Prilikom rada ovaj lim mora da bude na već opisanom mestu jer samo tako kotao radi punom snagom. 

Konstrukcija serije C omogućuje i lako priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem i njegovu efikasnu primenu što je jedan od najhitnijih faktora sigurnog i bezbednog rada kotla. 

Na kotao C33 i sve jače moguće je ugraditi bojler zaprenine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od18do36kW. 

Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja zabranjeno je podlaganje gumom, plastičnom masom, organskim otpatcima, tekstilnim krpama. 
 
Prospekt Tehničko uputstvo  
   
   
     
serija c sema
     
serija c tabela

 
Kotlovi serije TKAN BIOmax    
     

Do ovih kotlova došlo je posle višegodišnjeg iskustva sa kotlovima na pelet serije TKAN. Naravno da je i dalje moguće osim drvenog peleta koristiti i koštice višnje, trešnje itd... \ Za neka druga goriva za koja bi koristili automatsko nalaganje potrebne su dodatne adaptacije mehanizma za doziranje, tako da treba konsultovati naše konstrukciono odeljenje.  U zadnje vreme sve je prisutniji i agro pelet. Ova serija kotlova može da ih koristi kao gorivo, ali treba napomenuti da propisana snaga kotla veoma zavisi od kalorične moći agro peleta kao i da proces čišćenja treba raditi znatno češće u odnosu na drveni pelet, jer je količina pepela veća. Jedna od glavnih karakteristika po pitanju univerzalnosti goriva kod TKAN serije jeste da se prelaz sa automatskog nalaganja peleta, na ručno loženje drveta i uglja obavlja samo za par sekundi. Ovo je i dalje ostala jedna od komparativnih prednosti naše konstrukcije, s tom razlikom da su sada rostovi za drva i ugalj od sivog liva i lako zamenljivi. 

Šta je to što izdvaja ove kotlove u posebnu seriju? 

Pre svega TKAN BIOmax 35 i TKAN BIOmax 23 imaju cevni izmenjivač. U bešavnim kotlovskim cevima smešteni su odgovarajući spiralni turbulatori. Ovim se uticalo kako na stepen iskorišćenja tako i na bolje i lakše čišćenje. U ovim kotlovima postoje unutar ložišta prohromske dizne za raspodelu sekundarnog vazduha. Sam vazduh dolazi od posebnog centrifugalnog ventilatora koji nema veze sa primarnim vazduhom. Sekundarnim vazduhom utičemo na kvalitet izduvnih gasova i prašine što utiče na težu pojavu nesagorelih materija u samom izmenjivaču. Tako se na direktan način smanjuje potrošnja goriva. Nova konstrukcija dizni od vatrostalnog sivog liva kroz koje dolazi primarni vazduh za sagorevanje.

 

 
Prospekt      
   
Novim oblikom dizne omogućavaju bolju raspodelu vazduha peletu koji gori. Takođe dizne koje su na uglovima retorte ložita mogu da se u svakom trenutku sklone i da se tako dopre i do dizni koje provode vazduh. Ovim je olakšano čišćenje samih dizni.  Ova konstrukcija ima mogućnost lakše dogradnje usisnog ventilatora dimnih gasova kao i automatike koja diktira proces sagoravanja na osnovu informacija o količini vazduha u dimnim gasovima koje šalje lambda sonda. Ovo je za sada moguće samo po specijalnom zahtevu.  Svim navedenim konstruktivnim poboljšanjima u seriji TKAN BIOmax 35 i TKAN BIOmax 23 došlo se do izuzetnog stepena iskorišćenja i ložišta i izmenjivača i taj procenat ide i preko 90 procenata. Limiti emisija CO, CO2 kao i čestica prašine su u okvirima standarda EU, tako da ove serija ima sve preduslove za dobijanje benefita na tržištima zemalja EU zbog svojih eko karakteristika.  
     
     

 
Industrijski kotlovi na biomasu serije TKAN 80-300  
     
Serija  kotlova na biomasu TKAN 80 do TKAN 300, posle osnovnih i masovno proizvedenih modela TKAN 1 i TKAN 2, ima i svoj nastavak u smislu povećanja snage. To su takođe kotlovi namenjeni za sagorevanje biomase i zbog svojih snaga primene od 80 do 300 Kw, spadaju u grupu industrijskih kotlova na biomasu. 

Pod pojmom biomase pre svega se misli na pelet, ali se bez ikakvih problema sagorevaju i koštice od voća, (višnja i trešnja) kao i opiljci iz drvoprerade. 

Za sve druge oblike sagorevanja biomase konsultovati se sa proizvođačem kotlova. 

Proces sagorevanja se vodi automatski pri čemu su osnovna dva parametra, temperatura vode u kotlu i temperatura izduvnih gasova. Potpaljivanje je automatsko i vrši se sa dva snažna elektro grejača. Regulisanje snage vrši sam korisnik, koristeći zadatu količinu unešenog goriva i snagu ventilatora. Moguće je ugraditi i sobni termostat sa vremenskim programiranjem. 

Industrijski kotlovi na biomasu su izrađeni od kotlovskih limova debljine 6 mm i više. Izmenjivačtoploteje od bešavnih, kotlovskih cevi. Stepen iskorišćenja je blizu 90% na pelet. Temperature dimnih gasova na izlazu su od 170 do 190 stepeni pri višim režimima, što uvek možemo da proverimo na displeju automatike. 

Uz industrijske kotlova na biomasu TKAN 80 do TKAN 300, ide i (dnevni) mali silos čija je zapremina 800 litara. On ima mogućnost povezivanja sa velikim silosom i to bočno i čeono. Veliki silos pravi kupac prema dimenzijama raspoloživog prostora i on se pužnim transporterom povezuje sa malim silosom. Automatika podržava priključenje motora tog pužnog transportera.
 
Prospekt Tehničko uputstvo    
     
     
     
     
     
Kotlovi serije TKAN snaga od 80 do 300 KW proizvode se i u varijantama sa dopunskom opremom. 

Dopunska oprema se odnosi na funkcije automatskog čišćenja i automatskog transporta peleta.

     
     
      Kotao po svojoj termodinamičkoj konstrukciji ostaje isti, promene se odnose na sledeće sklopove: 

Ložišni deo 
U ložišnom delu, za automatsko izdvajanje pepela ugrađuju se dve pužne spirale sa svojim elektro pogonima. 
One pepeo ubacuju u dve kutije koje povremeno treba prazniti. 

Termo izmenjivački deo, odnosno njegova vrata 
Na vrata izmenjivačkog sklopa cevi ugrađuje se sistem elektromagnetnih ventila koji povremeno puste vazduh pod pritiskom i na taj način čiste cevi kotla od pepela i čađi. Potreban je izvor vazduha pod pritiskom određenog kapaciteta kao i automatika koja vodi ovaj proces. 

Ciklon za izdvajanje pepela 
Zbog smanjene emisije čestica pepela u vazduhu, preporučuje se ugradnja ciklona naročito ako je kupac ugradio i sistem pneumatskog čišćenja. 

Veliki silos i automatizovanim transportom do kotla 
Kod velikih sistema gde se dnevna potrošnja peleta kreće i od nekoliko stotina kilograma, pa do nekoliko tona, preporučuje se ugradnja velikog silosa sa kofičastim elevatorom. On je sistemom pužnih transportera vezan sa malim silosom, a ceo proces dopreme je automatizovan sa sondama minimuma i maksimuma u malom silosu.
 

 
Toplovodni kotao serije R    
     
Kotlovi ove serije izrađuju se u snagama od 65 do 250kW. Izrađeni su od ugljeničnog čelika za izradu kotlova C1204 (po DIN-uHII) debljine 5 i 6 mm. Poseduju vodom hlađenu rešetku, koju čine bešavne cevi u kotlovskom kvalitetu C1212. 

Poprečni presek pokazuje da su izmenjivačke površine postavljene horizontalno i da obezbeđuju relativno dug put dimnim gasovima kroz kotao. Kotlovi su sa tri promaje i dimni gasovi na svom putu prema dimnjaku idu uvek vertikalno uvis i horizontalno levo i desno. Na osnovu ovoga se može zaključiti da kotlovi serije R rade na principu gornjeg sagorevanja, tj. Da kiseonik prolazi kroz ćelu zapreminu ogreva i da zajedno sa gasovima iz njega sagoreva prema gornjoj ogrevnoj površini. Dosadašnje iskustvo u svetu je pokazalo da su ovakve konstrukcije veoma primenljive kada se kao gorivo koristi koks, granulirani ugljevi, drveni otpad, sitno seckano drvo, razni oblici bio mase. Takođe ova konstrukcija je pokazala bolje rezultate od ostalih i pri prelasku natečno ili gasovito gorivo. 

Ovi kotlovi poseduju bakarni izmenjivač toplote na koga se priključuje ventil za termičko osiguranje oticanjem. 

Na svaki kotao serije R moguće je izgraditi bojler zapremine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18 do 36kW. 

Glavna karakteristika serije R je da su ovi kotlovi otporniji prema pojavi kondezacije i nisko temperaturne korozije i da su njima za normalni rad i sagorevanje potrebne manje promaje dimnjaka. 
 
Prospekt Tehničko uputstvo    
     
     

 
Kotlovi serije R 350 i R500    
     
     
Posle višegodišnjeg iskustva Radijator inženjeringa sa kotlovima na čvrsto gorivo do 250 kW snage, došlo je do razvoja i kotlova većih kapaciteta i to za sada 350 i 500 kW. 

Ovi kotlovi imaju tropromajnu cevnu izmenu za razliku od manjih kotlova R serije gde su primenjeni pločasti izmenjivači između dimnih gasova i kotlovske vode. Zahvaljujući ovakvoj konstrukciji stepen iskorišćenja je iznad 75%. Kotlovi R350 i R500 namenjeni su za radne režime gde je radni pritisak do 3 bara i temperaturni režim 90/70 stepeni celzijusa. 

Vrata za potpalu i čišćenje, kao i vrata za loženje su takvih dimenzija da je omogućen lak pristup ložištu. Dimenzije ložišta omogućavaju loženje cepanicama drveta koje su i duže od 1 metra. 

Debljina i kvalitet materijala koji se koriste su adekvatni snagama ovih kotlova. Cevi rosta, kao i cevi izmenjivača su kotlovske debljine 4 odnosno 4,5 mm. Za samo ložište koriste se kotlovski limovi debljine 8 mm. Obavezna je ugradnja ventila za termičko osiguranje oticanjem. Za tu svrhu postoji specijalno napravljena bakarna spirala uronjena u vodu kotlovskog izmenjivača. Kotlovi se isporučuju sa već namontiranom izolacijom i spoljnom oblogom od hladno valjanih limova. Meutim, ukoliko je zbog transporta i unošenja u kotlarnicu potrebno ove delove skloniti, njihova demontaža izvodi se veoma brzo. 

Postoji opcija da se ovi kotlovi zbog boljeg rada i manje zavisnosti od vuče dimnjaka, kao i zbog ekoloških razloga montiraju u kombinaciji sa odgovarajućim ciklonom. Sam ciklon je u suštini multiciklon gde se osnovno odvajanje čestica vrši u osam osnovnih elemenata izrađenih od sivog liva. Na samom izlazu je usisni ventilator specijalne konstrukcije koja može da kratko vreme izdrži temperature i do 400 stepeni celzijusa. 
 
 
 
Prospekt      
   
   
   
   
     
     

 
Liveni kotlovi (LK Radijator max)    
     
Radijator inženjering od grejne sezone 2010,2011 nudi tržištu i varijantu livenog kotla. Liveni članci se proizvode u jednoj renomiranoj ruskoj livnici. Ova livnica ima tradiciju čiji počeci datiraju od 1735. godine. 
Nova serija naših kotlova nosi naziv LK (liveni kotao) Radijator max. 
Veoma je robusne tropromajne konstrukcije. Dobar odnos visine i dubine ložišta za sve nazivne snage omogućava dobro sagorevanje u svakoj zoni ložišta.Sama zapremina ložišnog dela omogućava manji broj loženja u toku dana. Sivi liv je u poznatom stilu ruskih proizvođača, minimalne debljine 6 mm u svakom poprečnom preseku članka. 
Kotao je prilagođen sagorevanju svih vrsta ugljeva, od lignita do koksa. Moguće je bez ikakvih problema koristiti krupne komade različitog drveta određenog stepenasuvoće. 
Naročito je pogodan za primenu u uslovima očekivane kondenzacije (npr. podno grejanje), a bez upotrebe akumulatora toplote. 
Ukoliko se koristi ventil za termičko osiguranje oticanjem, obavezno koristiti izmenjivač za hlađenje vode u potisnoj grani kotla. 


Moderna robusna konstrukcija 

Debljina poprečnih preseka članaka 6 mm 

Tropromajni kotao visokog stepena iskorišćenja
 
 
 
Prospekt Tehničko uputstvo    
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana